Ivonildes Oliveira Martins, Ludmila Martins, Dilzete Oliveira, Ailton Pitombo,Simone e Meire Araujo Andrade