Dr. Volney Pitombo recebendo homenagem

Dr. Volney Pitombo recebendo homenagem