Roberto Braga, Rafael Rocha, Guilherme Matheus, Guilherme Oliveira, Thiago Freitas e Fernando Baroni

Roberto Braga, Rafael Rocha, Guilherme  Matheus, Guilherme Oliveira, Thiago Freitas e Fernando Baroni