Edwin Luisi , Louisi Cardoso , Stella Freitas , Natalia do Vale , Norma Thiré e Alcioe Mazzeo